П`ятниця, 19.04.2024, 17:23
Вітаю Вас Гість | RSS

ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВООДЕСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Меню сайту
Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

">

Головна » 2015 » Листопад » 11 » “ЕВАКУАЦІЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ. ЕКСТРЕННА ЕВАКУАЦІЯ ТА ТИМЧАСОВЕ ВИВЕДЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ІЗ ЗОН ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ ТА ЗДОРОВ’Ю”
09:38
“ЕВАКУАЦІЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ. ЕКСТРЕННА ЕВАКУАЦІЯ ТА ТИМЧАСОВЕ ВИВЕДЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ІЗ ЗОН ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ ТА ЗДОРОВ’Ю”

Стихійне лихо, аварії і катастрофи, викиди (виливи) сильно-діючих отруйних і радіаційних речовин призводять до значних руйнувань і створення надто великих зон радіаційного забруд-нення місцевості і хімічного зараження та катастрофічного за-топлення у яких можуть опинитися велика кількість населення.

З метою завчасного виводу (вивозу) населення із районів сти-хійних лих, аварій, катастроф та зон радіаційного забруднення місцевості і хімічного зараження та катастрофічного затоплення у якості одного із засобів захисту від можливих факторів ура-ження здійснюється евакуація населення, якщо життю і здоро-в’ю людей буде загрожувати небезпека.

Евакуація широко застосовувалась при веденні війн у мину-лому, зокрема, у другу світову війну, у тому числі і у Велику Вітчизняну війну. Однак, евакуаційні заходи, що здійснювалися у минулому, зокрема у Велику Вітчизняну війну, принципово відрізняються від евакуаційних заходів, намічених на випадок стихійних лих, аварій і катастроф. Сучасна евакуація передбачає вивід (вивіз) населення із найбільш імовірних зон руйнування, стихійних лих, аварій, катастроф. Евакуація в багато разів зни-жує щільність населення, а іноді і зовсім його ліквідує (як це трапилося у м. Чорнобилі), що в значній мірі сприяло збережен-ню життя і здоров'я людей у цьому районі. На місці події зали-шаються формування цивільної оборони і частина населення, яка приступає до ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і катастроф.

Об’єми і терміни проведення заходів щодо завчасної підго-товки системи захисту населення визначають виходячи із прин-ципу розумної достатності в забезпечення безпеки населення в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу.

Заходи щодо захисту населення в надзвичайних ситуаціях необхідно планувати і проводити при раціональному викорис-танні матеріальних і фінансових ресурсів, максимальному вико-ристанню існуючих, дообладнаних і знову створених вироб-ництвах, будинках і спорудах, рятувальних засобах, пристосу-ваннях, спеціальної оснастки, профілактичних і лікувальних препаратах та іншого майна.

Підставою для практичного здійснення заходів евакуації є фактичні показники стану наявної обстановки в разі надзви-чайної ситуації та відповідне рішення органів управління у сфе-рі цивільної оборони, захисту населення і територій від надзви-чайних ситуацій.


«ПОРЯДОК ДІЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І СИЛ ЦО ТА НАСЕЛЕННЯ ПРИ ЕВАКУАЦІЇ ІЗ РАЙОНІВ СТИХІЙНИХ ЛИХ, АВАРІЙ, КАТАСТРОФ, ЗОН ЗАРАЖЕННЯ І

ЗАТОПЛЕННЯ».


Евакуація – це організований вивід (вивіз) населення (у то-му числі і персоналу суб’єктів господарської діяльності) із осе-редків ураження внаслідок аварій, катастроф і стихійного лиха та зон радіаційного забруднення місцевості і хімічного зара-ження та катастрофічного затоплення.

Евакуація із районів стихійних лих, а також аварій і катаст-роф організується начальниками цивільної оборони міст і райо-нів та їх органами управління ЦО, з питань надзвичайних ситуа-цій та цивільного захисту населення. Безпосередньо проведен-ням евакуаційних заходів займаються начальники і штаби ЦО та з НС суб'єктів господарської діяльності, керівники домоуправ-лінь та житлово-експлуатаційних контор під керівництвом ева-куаційних комісій, що створюються у містах (районах) та на об’єктах господарської діяльності.

Евакуація проводиться у найкоротші строки після її ого-лошення. Для здійснення цього заходу використовуються усі види громадського транспорту (залізничний, автомобільний, водний і навіть авіаційний), що не зайняті невідкладними вироб-ничими і господарськими перевезеннями, а також транспорт індивідуального користування. Певна частина населення, що підлягає евакуації, може виводитися пішим порядком.

З отриманням розпорядження на проведення евакуації нача-льники і органи управління цивільної оборони, захисту насе-лення і територій від надзвичайних ситуацій разом з евакуа-ційними комісіями і службами ЦО у відповідності з певними планами проводять оповіщення керівників підприємств і уста-нов, навчальних закладів, домоуправлінь тощо, а через них робітників і службовців, їх сімей та іншого населення про час прибуття на збірні евакуаційні пункти для евакуації. Для опові-щення населення використовуються різного роду системи оповіщення, а також засоби масової інформації - радіо, теле-бачення, преса тощо.

Автотранспорт у більшості випадків використовується для вивозу евакуйованих на невелику відстань. При перевезеннях автотранспортом окрім пасажирських автобусів застосовуються пристосовані для перевезення людей вантажні автомобілі Підви-щуються норми завантаження автотранспортних засобів. Авто-транспорт зводиться в автоколони по 25-30 машин.

Для вивозу населення залізницею і водним транспортом використовуються не лише пасажирські залізничні состави і судна, але й інші засоби, що звичайно не застосовуються у нор-мальних умовах для перевезення людей, - товарні вагони і напів-вагони, вантажні судна, баржі, платформи тощо. Передбачається більш ущільнене завантаження вагонів і суден, а також збіль-шення довжини поїздів.

Колони евакуйованих пішим порядком, як правило, фор-муються поблизу збірних евакопунктів. У цілях кращої органі-зації переходу практикується розбивання колон за цехами та ін-шими виробничими підрозділами. На чолі колон ставляться дос-відчені і авторитетні керівники. Вивід населення пішки здійс-нюється по дорогам, а також по маршрутам і колонним шляхам. Марш піших колон планується звичайно на відстань одного до-бового переходу із задачею вийти із зони можливих руйнувань (зараження).

Евакуйовані розселяються у населених пунктах місць ева-куації як у громадських будівлях, так і у житлових будинках місцевих жителів (у порядку їх ущільнення).

Питання комунально-побутового обслуговування евакуйо-ваного населення вирішуються за рахунок розширення існую-чих у сільській місцевості і створення додаткових комунальних установ. Медичне обслуговування забезпечується існуючою мережею лікарень, поліклінік, медичних пунктів, аптек. Еваку-йованим дітям надається можливість продовжувати навчання у школах за місцем евакуації

Місцеві органи управління, куди евакуюються люди із райо-нів стихійних лих, аварій, катастроф, а також керівники під-приємств, установ, організацій повинні виявляти постійну тур-боту про населення, що евакуюється, вживати заходів щодо його працевлаштування та всебічного забезпечення.

Евакуація населення з районів стихійних лих буде прова-дитись всіма наявними способами евакуації. Перевага буде надаватись автомобільному та залізничному транспортові. Так, землетрус у Вірменії у грудні 1988 року завдав величезної шкоди республіці, знищив багато населених пунктів, призвів до загибелі десятків тисяч людей. Евакуація з районів лих почалася одразу ж після землетрусу пішим порядком, авіаційним транс-портом, а у подальшому - автомобільним і залізничним у міру розчищення і відновлення шляхів. Все це наклало відбиток на характер дій при стихійному лиху. Населення, що потерпіло у результаті землетрусу, вивозилося у райони республіки, що не потерпіли, а також за її межі. Своєчасні і енергійні заходи керівництва країни разом з місцевими органами влади створили передумови для збереження життя і здоров'я тисяч людей, що потерпіли від землетрусу.

При аварії на підприємствах або катастрофах на транс-порті силами керівників підприємств та місцевих органів здійс-нюється евакуація робітників і службовців, а у необхідних ви-падках і місцевого населення, що проживає поблизу аварії або катастрофи, що сталася, а також потерпілих. При евакуації можуть бути внесені корективи у попередні розрахунки у зв'язку із обстановкою, що склалася. Події на Чорнобильській АЕС по-казали, що евакуацію пішки, з огляду на обстановку, що скла-лася, довелося відмінити і евакуювати населення автомобільним транспортом, а невелику частину населення - залізницею. Що і було зроблено. Автотранспорт подавався просто до під'їздів бу-динків. Завантаження людей і необхідного майна йшло швидко, але без поспіху і метушні. Брали з собою лише саме необхідне - документи, гроші, продукти, одяг, фотографії рідних і близьких. Всі евакуйовані були вивезені у безпечні райони і за допомогою місцевих органів були забезпечені житлом, харчуванням, одя-гом, роботою, дошкільними закладами. Такі аварії приносять великі людські жертви і коштують великих матеріальних затрат.

При катастрофі на ст. Армавір, де вибухнули декілька вагонів із вибуховими речовинами, евакуація місцевого населення не проводилася, оскільки не було зараження території і повітря, але евакуювалися із зони руйнування люди, що потерпіли від вибуху. Вони виносилися у безпечне місце і звідти вивозилися автотранспортом у найближчі лікувальні заклади. У цій роботі приймали участь підрозділи цивільної оборони.

Про евакуацію на випадок катастрофічного затоплення (повені) як правило, повідомляється спеціальним розпоряджен-ням комісії по боротьбі з паводком (повінню, катастрофічним затопленням) через органи цивільної оборони, захисту населен-ня і територій від надзвичайних ситуацій. Розпорядження про початок і порядок евакуації передається по всіх каналах зв'язку, телебачення, для всього населення, а працюючі, крім того, опо-віщуються через адміністрацію підприємств, установ, навча-льних закладів. Населення, що не зайняте у сфері виробництва і обслуговування сповіщається через житлово-експлуатаційні кон-тори і домоуправління, населенню повідомляються місця роз-гортання збірних евакопунктів, строки явки на ці пункти, марш-рути проходження при евакуації пішим порядком, а також інші відомості, що узгоджуються із місцевою обстановкою, очікува-ним масштабом лиха, часом його упередження.

При наявності достатнього часу населення із загрожуваних районів евакуюється разом з майном. З цією метою кожній сім'ї надається автомобільний або інший транспорт із указівкою часу його подачі.

Евакуація проводиться у найближчі населені пункти, що зна-ходяться поза зоною затоплення. Розселення населення здійює-ться у громадських будівлях або на житловій площі місцевого населення.

У зонах можливого затоплення тимчасово припиняють робо-ту школи і дошкільні дитячі заклади. Дітей переводять у школи і дитячі заклади, які знаходяться у безпечному місці.

У випадку раптової повені (катастрофічного затоплення) попередження населення провадиться усіма наявними засобами оповіщення, у тому числі і пересувними гучномовними уста-новками.

Раптовість виникнення повені (катастрофічного затоплення) виклакає необхідність в особливих діях і поводженні населення. Якщо люди проживають на першому поверсі або на інших ниж-ніх поверхах і на вулиці спостерігається підйом води, необхідно залишити квартиру, піднятися на верхні поверхи; якщо будинок одноповерховий - зайняти приміщення на горищі. При знаход-женні на роботі за розпорядженням адміністрації слід, додержу-ватись встановленого порядку, зайняти підвищені місця.

Пошук людей на затопленій території здійснюється і органі-зується негайно, для цього залучаються екіпажі плаваючих засобів формувань цивільної оборони і всі інші наявні сили і засоби, у тому числі і вертольоти. При рятувальних роботах необхідно виявляти витримку і самовладання, суворо додержу-ватись вимог рятівників.

Успіх евакуації багато у чому буде залежати від самого населення (персоналу об’єктів), що підлягає евакуації, від його організованості і дисциплінованості при здійсненні цих заходів.

Дізнавшись про наступну евакуацію, громадяни, кого стосує-ться цей захід, негайно готуються до виїзду (виходу) із осередку (зони) ураження (зараження, затоплення): збирають необхідні речі, підготовлюють засоби індивідуального захисту (обов'язко-во засоби захисту органів дихання), документи і гроші; у квар-тирі (будинку) знімають гардини і завіски з вікон, прибирають у тіньові місця легкозаймисті речі, безпосередньо перед зали-шенням квартири (будинку) вимикають електроприлади і газ, зачиняють кватирки, вікна і двері.

Із речей береться саме необхідне - одяг, взуття, білизна. У комплекті одягу бажано мати плащ і спортивний костюм; взуття перважно має бути гумовим або на гумовій основі. Ці види одя-гу та взуття найбільш придатні для використання як засобів захисту шкіри у випадку радіо-активного, хімічного або бакте-ріологічного зараження. Обов'язково слід взяти теплі (вовняні) речі, навіть якщо евакуація провадиться улітку.

Необхідно також узяти з собою продукти харчування і трохи питної води. Продукти харчування беруть на 2-3 діб: краще брати продукти, що не швидко псуються, зручно зберігаються і не потребують тривалого готування перед вживанням: консерви, концентрати, галети, сухарі тощо. Воду доцільно зберігати у флязі.

Найбільш необхідне, що треба узяти з собою при евакуації: паспорт, військовий квиток, трудову книжку або пенсійне пос-відчення, диплом (атестат) про закінчення навчального закладу, свідоцтво про шлюб та народження дітей.

Кількість речей і продуктів харчування має бути розрахова-на на те, що людині доведеться нести їх самій. При евакуації на траспортних засобах загальна маса речей і продуктів харчування має складати приблизно 50 кг на дорослу людину, при евакуації пішки вона має бути значно меншою, у відповідності з фізич-ною витривалістю кожної людини.

Усі речі і продукти харчування повинні бути запаковані у рюкзаки, мішки, сумки, валізи або зв'язані у вузли. При ева-куації пішки їх слід запакувати у рюкзаки і речові мішки, щоб зручніше було їх нести. До кожного місця з речами і продуктами прикріплюється бирка з позначенням на ній прізвища, імені і по батькові, адреси постійного місця проживання і кінцевого пунк-ту евакуації їх власника. Відповідним чином треба підготувати до евакуації дітей дошкільного віку.

У призначений час евакуйовані повинні прибути на вказані їм збірні евакуаційні пункти (ЗЕП) для відправлення у поза-міську зону. Якщо хтось захворів і не зможе з'явитися на ЗЕП, він повинен через родичів або сусідів повідомити про це началь-нику цивільної оборони об'єкту (керівнику домоуправління), який вживатиме необхідних заходів для вивозу такої людини на станцію завантаження. Хворі, що перебувають на лікуванні у медичних закладах, евакуюються разом із цими закладами; окре-мі хворі можуть бути виписані і евакуйовані разом із своїми родинами.

До станцій (пристаней) посадки населення, що вивозиться у позаміську зону на транспортних засобах, із збірних евакуацій-них пунктів направляється організовано. Для цього поблизу ЗЕП воно зводиться у колони (групи) - по ешелонам і вагонам, судам та їх приміщенням, автоколонам і машинам, які прямують на станції (пристані) завантаження, як правило, пішим і порядком.

Посадку евакуйованих у вагони, на судна і автомобілі орга-нізують старші цих транспортних засобів. Кожний громадянин повинен суворо дотримуватися встановленого порядку посадки. Не можна допускати давки і штовханини біля дверей вагонів, трапів суден або бортів автомобілів; кожний зобов'язаний зайня-ти своє місце у вагоні, на судні або в автомобілі у передбаче-ному порядку і у встановлений час.

Після завершення посадки на транспорт нікому не дозволяє-ться виходити з вагонів, залишати судна або виходити з автомо-білів. У дорозі без дозволу відповідних начальників ніхто не має права виходити на зупинках або переходити із вагонів, пере-саджуватись з одного судна в інше, з одного автомобілю на другий.

При пересуванні пішки необхідно суворо додержуватись дис-ципліни маршу; виконувати всі команди і сигнали, що подаю-ться керівниками маршу; дотримуватись темпу руху і дистанції під час руху; на привалах і проміжних пунктах додержуватись правил пожежної безпеки; приймаючі участь у марші зобов'яза-ні надавати допомогу один одному, особливо знесиленим і від-стаючим.

По прибутті на станцію (пристань вивантаження) висадка евакуйованих провадиться за командою старших вагонів, суден і автомобілів. Усі громадяни, що прибули у позаміську зону, по-винні пройти реєстрацію на прийомних евакуаційних пунктах і розселитися на місце проживання за вказівкою робітників цих пунктів.

Населення, що прибуло за евакуацією, зобов'язане виконува-ти усі вказівки місцевих органів влади, приймати активну участь у будівництві (дообладнанні) протирадіаційних укриттів, необ-хідних для захисту у випадку радіоактивного зараження, і ство-ренні певних побутових умов для проживання. Непрацюючі або ті, що втратили роботу у зв'язку з евакуацією, зобов'язані праце-влаштуватись. Не допускається самовільне, без особливого доз-волу на це місцевих органів, залишення евакуйованими місця розселення, переїзд з одного населеного пункту в інший. Міс-цеве населення, до якого будуть підселюватись громадяни у порядку ущільнення, повинно приймати діяльну участь у підго-товці житла для евакуйованих. У цій справі треба широко засто-совувати досвід прийому і розміщення робітників і службовців, що прибувають у колективні сільськогосподарські підприємства для участі у сезонних сільськогосподарських роботах.

Патріотичний обов'язок кожного громадянина - надати необ-хідну допомогу людям, що вимушені залишити свій дім, поки-нути своє майно. Зрозуміло, що ці люди спочатку будуть мати необхідність у таких предметах, як посуд, а іноді і спальні речі, і в цьому їм треба допомогти.

Доброзичлива зустріч місцевим населенням втомлених і часом занепокоєних людей, що прибули з міста, - одна із умов подолання труднощів влаштування їх на новому місці.

Органи управління з надзвичайних ситуацій та у справах цивільного захисту беруть участь у плануванні евакуаційних заходів і всебічно сприяють підготовці евакоорганів до дій за призначенням.

Для транспортного забезпечення здійснення зазначених захо-дів залучається у мирний час весь транспорт, що є на відпо-відній адміністративній території, а у воєнний час -той, що не поставляється до Збройних Сил України.

Планування проведення евакуаційних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій є одним із головних завдань начальників і управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуа-цій і цивільного захисту населення районів, міст обласного під-порядкування, місцевих органів самоврядування, суб’єктів гос-подарської діяльності.

Підставою для практичного здійснення заходів евакуації є фактичні показники стану наявної обстановки в районі над-звичайної ситуації та відповідне рішення на їх проведення.

Управління (відділи) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення беруть участь у плануванні евако-заходів і всебічно сприяють підготовці евакуаційних органів до дій за призначенням.

Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що містяться у зонах можливого катастрофічного за-топлення, небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, прогнозованого виникнення локальних збройних кон-фліктів у 50-кілометровій прикордонній смузі, в районах виник-нення стихійного лиха, великих аварій і катастроф (якщо ви-никає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоро-в’ю людини).

У мирний час практичні заходи евакуації населення, як орга-нізованого його вивезення та виведення із районів можливого впливу наслідків НС (якщо виникає безпосередня загроза жит-тю та заподіяння шкоди здоров’ю людини), плануються на ви-падок: загальної аварії на АЕС; всіх видів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин, внаслідок яких виникає безпо-середня загроза життю та заподіяння шкоди здоров’ю людей, що проживають у зоні можливого ураження; загрози катастро-фічного затоплення місцевості; масових лісових і торф’яних по-жеж, землетрусів, зсувів, інших геофізичних і гідрометеороло-гічних явищ з тяжкими наслідками, що загрожують населеним пунктам.

Основним документом, який визначає об’єм, зміст, строки проведення та порядок виконання евакозаходів, є план цивіль-ної оборони (план дій у НС), який розробляється органами уп-равління з питань НС та ЦЗН усіх рівнів на основі досягнутого економічного рівня з врахуванням річних та перспективних пла-нів розвитку територій, суб’єктів господарської діяльності і особливостей, які властиві кожній території чи об’єкту, і який щорічно корегується.

 

Переглядів: 3081 | Додав: RMK | Рейтинг: 0.0/0
Календар
«  Листопад 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архів записів
Пошук